Presidents
YEAR PRESIDENTS
1961-63 DR. K M PARIKH
1963-73 G P NAIR
1973-76 BHAI MOHAN SINGH
1976-79 DR. A PATANI
1979-81 K M SHAH
1981-83 J B MODY
1983-84 H F KHORAKIWALA
1984-86 C I GANDHI
1986-87 I A MODI
1987-88 VINOOBHAI SHAH
1988-90 N I GANDHI
1990-92 M MAHENDRA DADHA
1992-94 ANANT R THAKORE
1994-96 D B MODY
1996-98 DR. DINESH S PATEL
1998-99 DR. G G NAIR
1999-02 N H ISRANI
2002-04 YOGIN MAJMUDAR
2004-06 SURESH KARE
2006-08 B N SINGH
2009-11 N R MUNJAL
2012-13 MANISH U DOSHI
2014-16 S V VEERRAMANI
2017-19 DEEPNATH ROY CHOWDHURY
2020-21 MAHESH H. DOSHI
2022 DR VIRANCHI SHAH